.:: (English version) Click HERE ::.

Monday, February 5, 2007

Blood Donation

azazmf0g&Dv 5 &ufaeUu ataoG;trsdK;tpm; uifqma&m*g&Sifudk aemufxyf ataoG;ESpfvHk; oGm;a&mufvSL'gef; cJhygw,f/ &efukefaq;&HkBuD; trsdK;om;aoG;vSLbPfrSmyJ vSLjzpfcJhygw,f/ reuf 10em&DrSm oGm;a&mufNyD; vSL'gef;cJhwm jzpfygw,f/ vlemu aemufxyfvnf; aoG;awGvdktyfaetHk;rSmyg/ ae;wpfzdk&rfu pwifhvSLcJhwJh tif;pdefu vlemav;ygbJ/

No comments: