.:: (English version) Click HERE ::.

Thursday, June 10, 2010

New Blood for the World

ေမ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ Switzerland ႏိုင္ငံ Geneva တြင္ က်င္းပခဲ႔ေသာ World Health Organization (WHO) အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံ ၁၉၂ ႏိုင္ငံ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသည္႔ (၅၈) ၾကိမ္ေျမာက္ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးညီလာခံမွ စတင္ကာ မိမိေစတနာအေလွ်ာက္ ေသြးလွဴဒါန္းျခင္းႏွင္႔ ေသြးလွဴဒါန္းမွဳ တိုးတက္မ်ားျပားလာေစဖို႔ရာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္႔ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း၏ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔ကို ကမာၻ႔ေသြးလွဴရွင္မ်ားေန႔ဟု သတ္မွတ္ ေၾကျငာခဲ႔ပါသည္။ ထိုေန႔သည္ ABO ေသြးအုပ္စုစနစ္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ႔ေသာ "Karl Landsteiner"၏ေမြးေန႔လည္း ျဖစ္ေပသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ပတ္၀န္းက်င္ရိွ လူသားမ်ားအား ေသြးလွဴဒါန္းျခင္းဧ။္ အက်ိဳးရိွ အေရးပါပံုကို သတိထားမိေစျပီး၊ ေသြးလွဴရွင္မ်ားကိုလည္း ပံုမွန္လွဴဒါန္းေပးႏိုင္ေသာ အျမဲတမ္းေသြးလွဴရွင္မ်ားျဖစ္ေစရန္ တိုက္တြန္းေပးသည္သာမက မည္သည္႔အက်ိဳးအျမတ္ကိုမွ် မေမွ်ာ္ကိုးပဲ ေသြးလွဴဒါန္းေပးေသာ ေသြးလွဴရွင္မ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပဳေပးေသာ ေန႔တစ္ေန႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ကမာၻေပၚတြင္ လူဦးေရတိုးပြားလာသည္ႏွင္႔အမွ် ေရာဂါမ်ိဳးစံု၊ ကပ္ေဘးမ်ိဳးစံုကိုလည္း တစတစ တိုးပြားလာေသာေၾကာင့္ ေရာဂါေဘးဒုကၡကို လူသားမ်ားစြာတို႔က ခံစားေနၾကရပါသည္။ ဆံုးရွံဳးမွဳမ်ားေၾကာင္႔ ၀မ္းနည္းနင္႔သီးစြာ ငိုေကၽြးေနၾကေသာ မ်က္၀န္းမ်ား၊ ဒုကၡပင္လယ္ထဲ စိတ္ေသာက ေရာက္ေနၾကရေသာ ေရာေ၀ဒနာသည္တို႔မွာလည္း အေျမာက္အမ်ားပင္။ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာတစ္ခုမွာ ထိုေ၀ဒနာရွင္မ်ားအတြက္ စာနာကူညီ ေထာက္ပံ႔ေပးေနၾကေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူပုဂိၢဳလ္မ်ားလည္း မ်ားစြာေပၚထြက္လာၾကျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမွဳေရး စသျဖင္႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေစာင္႔ေရွာက္ကူညီေပးၾကရာတြင္ ေသြးလွဴဒါန္းျခင္းကိုလည္း က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မွဳတြင္ အေရးၾကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းၾကီးတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။

ေရာဂါအမ်ိဳးအစားေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ေသြးသြင္းကုသရန္ လိုအပ္သလို၊ မည္သည္႔အေၾကာင္းျဖင္႔မဆို ခႏၶာကိုယ္ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရရိွျပီး ေသြးထြက္လြန္ျခင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသခ်ိန္တြင္ ထြက္သြားေသာ ေသြးပမာဏကို ျပန္လည္အစားထိုး ျဖည့္ဆည္းျခင္း စသည္တို႔တြင္လည္း ေသြးသည္ အေရးၾကီးေသာ က႑တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနပါသည္။ ေသြးေနရာတြင္ အစားထိုးေပးႏိုင္ေသာပစၥည္းမွာ ယေန႔ထက္ထိတိုင္ ေပၚထြန္းမလာေသးသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ေသြးကိုအစားထိုးႏိုင္ေသာအရာ မရိွေသးေသာေၾကာင္႔ လိုအပ္ေသာေသြးကိုသာ မရခဲ႔ပါလွ်င္ ဆံုးရွံဳးစရာ မ်ားစြာျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင္႔ ေသြးလွဴရွင္မ်ားမရိွပါက ယခုထက္မက အသက္မ်ားဆံုးရွံဳးၾကဖို႔ရာ ရိွေနပါေတာ႔သည္။

ေသြးလွဴဒါန္းျခင္းမွာ မိမိစိတ္ေစတနာ အေလ်ာက္ အရံွဳးအျမတ္ မတြက္ခ်က္ပဲ မိမိခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေသြးျဖင္႔ ေရာဂါေ၀ဒနာသည္တို႔ ခႏၶာခ်မ္းသာ တစံုတရာေပးႏိုင္ရန္ လွဴဒါန္းျခင္းေၾကာင္႔ အလြန္ပင္ မြန္ျမတ္လွေသာ အသက္ကယ္ အလွဴတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေသြးလွဴဒါန္းျခင္းမွာ ေငြေၾကးခ်မ္းသာၾကြယ္၀မွဳ၊ ဂုဏ္ပကာသနတို႔ႏွင္႔ လားလားမွ် မသက္ဆိုင္ေသာေၾကာင္႔ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာမေရြး၊ ရာထူးၾကီးငယ္မေရြး လွဴဒါန္းေပးႏိုင္ေသာ ျမတ္ေသာ အလွဴတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေသြးလွဴဒါန္းရန္သင္႔ေသာ က်န္းမာေရးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ ျပည္႔စံုရန္ေတာ႔ လိုအပ္ေပသည္။


ေသြးလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင္႔လည္း မိမိက်န္းမာမွသာ သူတပါးအသက္ကို ကယ္တင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သျဖင္႔ က်န္းမာေအာင္ က်င့္ၾကံ ေနထိုင္ၾကရသည္႔အျပင္၊ ေသြးလွဴဒါန္းရန္ အခ်ိန္လည္း ေပးရပါေသးသည္။ ေသြးလွဴဒါန္းျခင္းေၾကာင္႔ အနည္းႏွင္႔အမ်ားေတာ႔ ပင္ပန္းၾကမည္မွာ အမွန္ပင္။ သို႔ေသာ္လည္း ေသြးလွဴရွင္မ်ားမွာ မိမိခႏၶာပင္ပန္းျခင္းကို ဂရုမျပဳၾကပဲ မိမိေသြးျဖင္႔ သူတပါး အသက္ကိုကယ္တင္ရန္ စိတ္ေစာၾကသည္မို႔ ေသြးလွဴျပီးတိုင္း ပီတိမ်ားႏွင္႔ အားျပန္ျပည္႔ေနၾကစျမဲပင္ျဖစ္သည္။

ကမာၻေပၚတြင္ ယေန႔ထက္ထိတိုင္ ေသြးလိုအပ္မွဳ (demand) ႏွင္႔ ေသြးအေထာက္အပံ႔ရရိွမွဳ (supply) အခ်ိဳးခ်ၾကည္႔ပါက မညီမွ်ေသးေပ။ ေသြးလိုအပ္မွဳပမာဏသည္ ေသြးရရိွသည္႔ပမာဏထက္ အျမဲတမ္းပင္ သာ၍မ်ားေနသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ေသြးလွဴရွင္မ်ား ပံုမွန္ေသြးလွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ႏွင္႔ ရာႏွဳန္းျပည္႔ မိမိေစတနာအေလ်ာက္ လွဴဒါန္းေပးေသာ ေသြးသန္႔အလွဴရွင္အသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ဖို႔ရန္မွာ လြန္စြာအေရးၾကီးပါသည္။

သို႔ေသာ္ ေသြးလိုအပ္ခ်က္မ်ားေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားအေနႏွင္႔႔ ေသြးလွဴရွင္မ်ားေပၚထြန္းလာရံုသာမကပဲ ေသြးကိုေငြေၾကးႏွင့္ လဲလွယ္ေပးေသာ ေသြးေရာင္းသူမ်ား၊ ေသြးပြဲစားမ်ားလည္းရိွၾကပါသည္။ အကယ္၍သာ ေသြးလွဴဒါန္းသူမ်ား အေရအတြက္မ်ားလာပါက ထိုသို႔ေသာ အႏွဳတ္သေဘာေဆာင္သည္႔ကိစၥမ်ားလည္း အလိုလိုပင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္မွာ ဧကန္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ တိုးတက္ဆဲတိုင္းျပည္မ်ားတြင္လည္း ေသြးကို ေငြႏွင္႔၀ယ္ယူရသည႔္ကိစၥရပ္မ်ားလည္း ရိွေနၾကပါေသးသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔ေသြးလွဴဒါန္းျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုအေနႏွင္႔ "New Blood for the World"ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင္႔ ေသြးလွဴရွင္ လူငယ္မ်ားကို ဦးတည္ထားရည္ရြယ္၍ ၄င္းမွတဆင္႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ေသြးလွဴရွင္မ်ား ေပၚထြန္းလာေရးႏွင္႔ မည္သည္႔အခ်ိန္၊ မည္သည္႔ေနရာမွာမဆို သန္႔ရွင္းစိတ္ခ်ရဆံုးေသာ ေသြးကို အဆင္သင္႔ရရိွႏိုင္ေစရန္ မိမိစိတ္ေစတနာအေလွ်ာက္ အက်ိဳးအျမတ္မၾကည္႔ပဲ လာေရာက္လွဴဒါန္း အသက္ကယ္ႏိုင္ၾကေစရန္ တိုက္တြန္းေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင္႔ ၁၄ ရက္ေန႔ ဇြန္လတြင္က်ေရာက္ေသာ ကမာၻ႔ေသြးလွဴရွင္မ်ားေန႔တြင္ ကမာၻတ၀ွမ္းလံုးရိွ ေသြးလွဴရွင္မ်ားကို လိွဳက္လိွဳက္လွဲလွဲဂုဏ္ျပဳရင္း၊ သင္သည္လည္း လူသားမ်ားအသက္ကယ္တင္ႏိုင္ေသာ မည္သည္႔အက်ိဳးအျမတ္ကိုမွ် မေမွ်ာ္ကိုးေသာ ေစတနာရွင္ေသြးသန္႔အလွဴရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ ပါ၀င္ဆင္ႏြဲႏိုင္ပါေစဟု ဆႏၵျပဳပါရေစလားဗ်ာ။

လူလြမ္း (RAVEN BDC)

(ref: wbdd website)

1 comment:

Unknown said...

hi beautiful blog. We have a big classified site in Myanmar. Please visit us back at: http://ads.com.mm/?cid=4fd60e51e4b0fa6db841e336&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_phung&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog